Bewegliche Ferientage

 

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2021/22)
Freitag vor Karneval 25.02.2022
Rosenmontag 28.02.2022
Freitag nach Christi Himmelfahrt 27.05.2022
   
Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2022/23)
Montag vor Allerheiligen 31.10.2022
Rosenmontag 20.02.2023
Freitag nach Christi Himmelfahrt 19.05.2023